Scieżka przez WFOSiGW


czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 22.04.2024r. 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 22.04.2024 r.

Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

Zał. 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1

Zał. 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2

Zał. 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3

Ogłoszenie o zmianie programu

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik  1 do Regulaminu)

Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD)

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw

Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD)

Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD (Załącznik 2 do Regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wniosek o płatność

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

 

 od 03.01.2023r. od 21.04.2024

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

Zał. 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1

Zał. 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2

Zał. 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3

Ogłoszenie o zmianie programu

Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (Załącznik 1 do Ogłoszenia)

Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu (Załącznik 1 do Ogłoszenia)

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczenie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD)

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw / Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD)

Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik 3 do Regulaminu)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD (Załącznik 2 do regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wzór wniosku o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

Dokument podsumowujący audyt energetyczny

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 15.07.2022r. do 02.01.2023 r.

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022 r.
1a. Załącznik 1 łączenie dotacji z termomodernizacyjna ulga podatkowa
1b. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 1 Programu
1c. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 2 Programu
1d. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 3 Programu
2. REGULAMIN naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
2a.  Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu – załącznik
2b. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem - załącznik do regulaminu
2c. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z załącznikami, dostępnego w serwisie "GOV.PL"-załącznik do regulaminu
2d. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z załącznikami, dostępnego na Portalu Beneficjenta-załącznik do regulaminu
2e. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem z załącznikami, dostępnego w serwisie GWD-załącznik do regulaminu
2f. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOSIGW dla pełnomocnika
2g. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez WFOSIGW dla osób występujących w imieniu wykonawcy
2h. Wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy
2i. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosków wykaz dochodów nieopodatkowanych
3. Pismo o udzieleniu dofinasowania
3a. Załącznik nr 1 do pisma
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w GWD
4a. Informacja dotyczącego wniosku o płatność
4b. Wzór wniosku o płatność dostępny na stronie - https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
4c. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
4d. Protokół odbioru robót wykonawcy
4e. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
4f. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby faktur)

4g. Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

5a. Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 25.01.2022r. do 14.07.2022r.

 

1.Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25.01.2022r.

 a.Załącznik 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 b.Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 programu Czyste Powietrze

 c.Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 programu Czyste Powietrze

 d.Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 programu Czyste Powietrze

2. Regulamin naboru wniosków

 a. Ogłoszenie o zmianie

 b. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

 c. Załącznik do wniosku

 d. Instrukcja – gov

 e. Instrukcja – Portal

 f. Pełnomocnictwo

 g. Klauzula

3. Pismo informujące o udzieleniu

 a.Załącznik nr 1 do pisma

4. Informacja dot sposobu złożenia WOP

 a. Instrukcja Wniosku o płatność

 b. Protokół odbioru robót wykonawcy

 c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 d. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 e. Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 5a. Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 01.07.2021r. do 24.01.2022r.

 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 01.07.2021r.

a. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

2. Regulamin naboru wniosków.

  a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

    - Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

    - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

    - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

    a - Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe.

 4. Wnioski o płatność

    a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

    b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF

    Instrukcja jak wypełnić wniosek o płatność w programie „Czyste Powietrze”

    c - Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

    d - Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online

    f - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

    - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

    - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

    - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

    g - Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

    a - Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 15.05.2020r. do 30.06.2021 r.

 

 1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.10.2020r.

   Program Piorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 do 14.10.2020r.

    a - Załącznik nr 1 do Programu - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

    b - Załącznik nr 2 do Programu - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego  poziomu dofinansowania.

    c - Załącznik nr 2a do Programu Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 2. Regulamin naboru wniosków.

    a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

    - Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

    - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

    - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

    a - Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe.

 4. Wnioski o płatność

    a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

    b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF

    c - Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF

    d - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

    e - Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online

    f - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

    - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

    - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

    - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

  g - Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć 

  a - Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 29.07.2019r. do 14.05.2020r.

Program piorytetowy  „Czyste powietrze"

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami (regulamin):

- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
- załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

- b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

- c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrze

Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku "czyste powietrze”

 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L;
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36;
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38;
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39;

2a. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

2b. Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

4. Wzór wniosku o płatność

         a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

5. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

6. Wzór protokołu końcowego.

7. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela 8. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu 9. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych 10. Wzór upoważnień BIG BIK


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.07.2019 r. do 28.07.2019r.

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
   - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
   - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór
   - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
   - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

3. Wzór umowy dotacji (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

4. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;

5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. 6. Wzór wniosku o płatność

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. 8. Wzór protokołu końcowego 9. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela 10. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu 11. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych 12. Wzór upoważnień BIG BIK


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

PDF! 


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od  31.12.2018 r. 

ZIP częśćnr 1,  ZIP część nr 2

 
stopka