Scieżka przez Banki


 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 21.04.2024 r.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 22.04.2024 r.

Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

Zał. 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1

Zał. 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2

Zał. 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3

Ogłoszenie o zmianie programu

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw

Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw– załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wniosek o płatność

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023r. do 21.04.2024 r.

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

Zał. 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1

Zał. 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2

Zał. 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3

Ogłoszenie o zmianie programu

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw / Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik do WOD)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022r. do 02.01.2023 r.

Lista banków prowadzacych nabór wniosków o dotację na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego

 

1.Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022r.

 a.Załącznik 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 b.Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 programu Czyste Powietrze

 c.Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 programu Czyste Powietrze

 d.Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 programu Czyste Powietrze

 2. Regulamin naboru wniosków.

    a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

- Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

- Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

- Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalfikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

 4. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

 a. Wzór wniosku o płatność dostępnego w serwisie GWD

 b. Protokół odbioru robót wykonawcy

 c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 d. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 e. Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów w sprawie kontroli terenowych

 a. Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022r. do 14.07.2022 r. 

Lista banków prowadzacych nabór wniosków o dotację na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego

 

1.Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25.01.2022r.

 a.Załącznik 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 b.Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 programu Czyste Powietrze

 c.Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 programu Czyste Powietrze

 d.Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 programu Czyste Powietrze

 2. Regulamin naboru wniosków.

    a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

- Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

- Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

- Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalfikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

 4. Informacja dot sposobu złożenia WOP

 a. Instrukcja Wniosku o płatność

 b. Protokół odbioru robót wykonawcy

 c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 d. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 e. Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów w sprawie kontroli terenowych

 a. Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. do 24.01.2022r.

 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 06.07.2021r.

a. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 2. Regulamin naboru wniosków.

    a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

- Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

- Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

- Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalfikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

 4. Wnioski o płatność

    a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

    b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

    c - Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online

    d - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

    - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

    - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

    - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

     e - Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

 5. Komunikat dla Beneficjentów w sprawie kontroli terenowych

  a. - Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu