Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 

 

 


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 15.05.2020r.

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

2. Załącznik nr 1 do Programu

3. Załącznik nr 2 do Programu

4. Załącznik nr 2a do Programu

5. Regulamin naboru wniosków 

6. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

7. Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych

8. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka

9. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela

10. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania

11. Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe

12. Instrukcja wypełnienia WOP - poziom podstawowy i podwyższony

13. Wniosek o płatność - poziom podstawowy i podwyższony

14. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupu

15. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

16. Wzór zaświadczenia OSD

17. Komunikat w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli terenowych


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 29.07.2019r. do 14.05.2020r.

Program piorytetowy  „Czyste powietrze"

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami (regulamin):

- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
- załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

- b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

- c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrze

2a. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

2b. Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

4. Wzór wniosku o płatność

         a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

5. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

6. Wzór protokołu końcowego.

7. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela
8. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
9. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych
10. Wzór upoważnień BIG BIK

Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.07.2019 r. do 28.07.2019r.

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
   - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
   - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór
   - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
   - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.
6. Wzór wniosku o płatność
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.
8. Wzór protokołu końcowego
9. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela
10. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
11. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych
12. Wzór upoważnień BIG BIK

Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

PDF! 


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od  31.12.2018 r. 

ZIP częśćnr 1,  ZIP część nr 2

 
stopka